Jurnal Karkasa - Desember 2018

DOI: https://doi.org/10.32531/jkar.v4i2

Published: 2018-12-07

DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i2.236
Abstract views: 20 , PDF downloads: 38
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i2.237
Abstract views: 30 , PDF downloads: 54

TINJAUAN DIMENSI SALURAN DRAINASE PADA RUAS JALAN FRANS KAISEPO KOTA SORONG

Yusverison Andika, Imam Trianggoro Saputro, Yan Fredrik Bonai

76-83

DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i2.238
Abstract views: 11 , PDF downloads: 21

EVALUASI EXISTING SALURAN DRAINASE JALAN KILANG KELURAHAN SAWAGUMU KOTA SORONG

Niglar Niglar, Muh. Akhsan Samaila, Epafroditus Tuwanakotta

84-92

DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i2.239
Abstract views: 25 , PDF downloads: 21

KINERJA CAMPURAN ASPAL PORUS BERBAGAI GRADASI PADA ASPAL PENETRASI 60/70

Oktavianus Klau Bria, Imam Trianggoro Saputro, Muh. Akhsan Samaila, Jhoni Mangi

93-101

DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i2.240
Abstract views: 15 , PDF downloads: 18